Zone 13
PHF. Shyam Sundar G V
Assistant Governor
98432 28179
sundar007701@gmail.com
Rotary Club of Sivakasi
 
MPHF Ramamoorthy R P
President
94431 21821
ramamoorthy.sop@gmail.com
PHF Selvarajan P S G
Secretary
94431 78666
yesveepee96@gmail.com
 
 
Rotary Club of Sivakasi Central
 
Ashok. L.
President
9789488345
pabanasashok@gmail.com
Franklin Jeba. T.
Secretary
98944 30511
-
 
 
Rotary Club of Sivakasi Pyrocity
 
Uma Maheshwaran. R.
President
9894727599
umamahesh_creative@yahoo.co.in
Saravana Prakash. R
Secretary
9443102556
m_raja77@yahoo.com
 
 
Rotary Club of Sivakasi Town
 
PP.PHF Senthil Kumar.K
President
98941 41414
goldfishtk@gmail.com
PP.PHF Arun Kumar.A
Secretary
90474 27555
innovator.arun@gmail.com